ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය

1 Irritable bowel syndrome ගැන ගැන දැනගනිමු
2 අර්ශස් අමාරුව (Hemorrhoids)
3 අර්ශස් අමාරුව ඇති රෝගියෙකුගේ අර්ශස් ගෙඩි ශල්‍යකර්මයකින් ඉවත් කිරීම (Hemorrhoidectomy)
4 අසූචි පැහැය ගැන දැනගත යුතු දේ (Stool color)
5 අසූචි පිටවීමට කෘත‍්‍රිම මාර්ගයක් තැනීම (කොලොස්ටොමි - Colostomy)
6 ආමාශය ආශ‍්‍රිතව ඇතිවන හර්නියා තත්වය (Hiatal Hernia)
7 ආමාශයේ ඇතිවන පිලිකා ( Gastric Cancer)
8 ආහාර මාර්ගය ආශ‍්‍රිතව ඇති පණුවන් (Worm Infestation)
9 ඇපෙන්ඞ්සසිට්ස් (Appendicitis)
10 ඉක්කා වැටීම (Hiccups)
11 උදරයට පහර දීමකින් වූ බඩවැල් පුපුරායාමක් නැවත සකස් කරන අයුරු
12 උදරයේ දැවිල්ල (හිටිහැටියේම ඇතිවන) Acute Gastritis
13 උදරයේ දැවිල්ලට ඖෂධ ගැනීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු
14 කුඩා දරුවන්ගේ මලබද්ධය ඇතිකිරීමට හේතුවන Hirschprung's Disease
15 ගලනාලය ආශ‍්‍රිතව ඇතිවන පිලිකා (Esophageal cancer)
16 ගලනාලයේ නහර ගැටගැසීම හා ඒවායින් ලේ ගැලීම (Oesophageal Varices) )
17 ගිලීමේ ප‍්‍රශ්ණ (Swallowing Difficulties)
18 ගුද මාර්ගය අවට ඇතිවන සැරව ගෙඩි (Anorectal abscess)
19 ගුද මාර්ගය ආසන්නයේ ඇතිවූ සැරව ගෙඩියකින් සැරව ඉවත් කිරීම (Ano-rectal Abscess Drainage)
20 ගුද මාර්ගයේ ඇති වන ඉරිම් (Anal Fissures)
21 පත්තියන් ආහාර
22 පපුවේ ඇතිවන දැවිල්ල (Heart burn)
23 බඩ පිපීම (Abdominal bloating)
24 බඩදැවිල්ල හා උගුරට ඒම (Gastroesophageal reflux disease)
25 මහා අන්ත‍්‍රයේ හා ගුද මාර්ගයේ ඇතිවන පිලිකා (Colonic cancer)
26 රාම තෙල් ඇරීම (Belching)
27 වැඩිපුර ගුදමාර්ගයෙන් වාතය පිටවීම (Flatulence)
28 ශරීරයේ ඇතිවන පිලිකා (Cancer)
29 ශල්‍යකර්මයක් මඟින් ගලනාලය ඉවත් කිරීමෙන් පසු ආහාර ගැනීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු
30 ශල්‍යකර්මයක් මඟින් ගලනාලය ඉවත්කිරීමෙන් පසු රෝගියා පසුකාලීනව කල යුතු ක‍්‍රියාමාර්ග
31 ස්ථූලතාවය සදහා කරනු ලබන ශල්‍යකර්ම (Bariatric Surgeries)

ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු