ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු

අපට තියෙන ලෙඩරෝග

කකුලේ ඇගිලිකරු වනවීම (Toe - fungle infection)

Herpetic Whitlow

හිසේ මතුපිට ඇතිවන ගැටිති හෙවත් Ivory Osteoma

ඇගිලි හිරවීම ( Trigger finger)

අසූචි පැහැය ගැන දැනගත යුතු දේ (Stool color)

Overactive Bladder

බෙල්ලේ ඇතිවන කැක්කුම - Cervical Spondylosis

සමක් බද්ධ කිරීම

වැලමිට ආශ‍්‍රිතව ඇතිවන Olecranon Bursitis

ශරීරය පුරා ඇතිවන තෙල් ගෙඩි