ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු

අපට තියෙන ලෙඩරෝග

Herpetic Whitlow

හිසේ මතුපිට ඇතිවන ගැටිති හෙවත් Ivory Osteoma

ඇගිලි හිරවීම ( Trigger finger)

අසූචි පැහැය ගැන දැනගත යුතු දේ

Overactive Bladder

බෙල්ලේ ඇතිවන කැක්කුම - Cervical Spondylosis

සමක් බද්ධ කිරීම

වැලමිට ආශ‍්‍රිතව ඇතිවන Olecranon Bursitis

ශරීරය පුරා ඇතිවන තෙල් ගෙඩි

මුත‍්‍රාවල පැහැය ගැන දැනගත යුතු දේ

හදිසි අනතුරු හා ප්‍රථමාධාර

වලලුකර ආශ‍්‍රිත මාංශ පේශී හා තන්තුපටකවල වන ඉරීම් හා ඇදීම් ( Ankle Sprain)

මාංශ පේශී එකවර හැකිලීම නිසා ඇතිවන කැක්කුම (Muscle cramps)

පිස්සුබලු රෝගය (Rabies)

සරපයෙකු දෂ්ටකල විට

යමක් සිරවීම නිසා හුස්ම ගැනීමට අපහසු වීම (Choking)