අපට තියෙන ලෙඩරෝග

කෙටි කාලීනව සිදුවන කටහඩ ගොරෝසු වීම හෝ වෙනස් වීම.(Hoarseness)

අනෙකුත් රෝග

හදිසි අනතුරු හා ප්‍රථමාධාර

පිස්සුබලු රෝගය (Rabies)

සරපයෙකු දෂ්ටකල විට

හදිස්සියේ ඇතිවන පපුවේ කැක්කුමකදී දිය යුතු ප‍්‍රථමාධාර (හෘදය හා සම්භන්ධව) (Heart attack)

අනෙකුත් ප්‍රථමාධාර