අපට තියෙන ලෙඩරෝග

හර්නියා ශල්‍යකර්මයකට පසු සැලකිය යුතු කරුණු

අනෙකුත් රෝග

හදිසි අනතුරු හා ප්‍රථමාධාර

පිස්සුබලු රෝගය (Rabies)

සරපයෙකු දෂ්ටකල විට

හදිස්සියේ ඇතිවන පපුවේ කැක්කුමකදී දිය යුතු ප‍්‍රථමාධාර (හෘදය හා සම්භන්ධව) (Heart attack)

අනෙකුත් ප්‍රථමාධාර