කාන්තා රෝග සහ ශල්‍යකර්ම

1 Polycystic Ovary Syndrome
2 අස්ථි දිරා යාම හෙවත් ඔස්ටියෝපොරෝසිස් (Osteoporosis)
3 උපත් පාලන ක‍්‍රම සහ පවුල් සැලසුම් (Birth control and family planning)
4 එන්ඩොමෙට‍්‍රියෝසිස් (Endometriosis)
5 කාන්තාවන්ගේ යටිබඩේ විෂබීජ තත්ව නිසා ඇතිවන වේදනාව- Pelvic Inflammatory Disease (PID)
6 ගර්භාෂයෙන් පිටත දරුවෙකු පිලිසිද ගැනීම ( Ectopic pregnancy)
7 ගර්භාෂයේ ඇති වන පිලිකාමය නොවන ගෙඩි (Uterine Fibroids)
8 ගැබ් ගෙල පිලිකා ( Cervical Cancer)
9 ගැබ්ගෙන ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම (Pregnancy test)
10 තමුන් විසින්ම පියයුරු පරීක්‍ෂාකර ගැනීම. ( Breast Self-Examintion)
11 තමුන් විසින්ම පියයුරු පරීක්‍ෂාකර ගැනීම. ( Breast Self-Examintion)
12 දරුවන් පිලිසිඳ නොගැනීම (Subfertility)
13 පියයුරු ආශ‍්‍රිතව ඇතිවන රෝගී තත්වයන්
14 පියයුරු ආශ‍්‍රිතව කරන ශල්‍යකර්ම හා රෝහලින් පිටකිරීමෙන් පසු රෝගියා පිලිපැඳිය යුතු කරනු
15 පියයුරු පිලිකාවක් නිසා පියයුර ශල්‍යකර්මයකින් ඉවත් කිරීම
16 පියයුරු වල පිලිකා ( Breast Cancer)
17 පිලිසිදගත් දරුගැබක් මුල් අවස්ථාවේදීම පිටවීම (Miscarriage/ Spontaneous Abortion)
18 මාස් ශුද්ධිය වීමේදී අධික වේදනාව (Dysmenorrhea)
19 මාස්ශුද්ධිය හා සම්භන්ධව එන පියයරුවල කැක්කුම
20 මැමෝග‍්‍රම් (Mammograms)
21 යෝනි මාර්ගයෙන් පිටවන ස‍්‍රාවයන්
22 යෝනි මාර්ගයෙන් රුධිර වහනය

ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු