මෞත‍්‍ර ලිංගික පද්ධතිය

1 Overactive Bladder
2 ඉකිලිය කැසීම (Fungle Infection)
3 උත්පත්තියේ සිට මූත‍්‍රා මාර්ගයේ ඇතිවන ව්‍යාකූලතා (Hypospadias)
4 උපත් පාලන ක‍්‍රම සහ පවුල් සැලසුම් (Birth control and family planning)
5 කාන්තාවන්ගේ යටිබඩේ විෂබීජ තත්ව නිසා ඇතිවන වේදනාව- Pelvic Inflammatory Disease (PID)
6 ගර්භාෂයේ ඇති වන පිලිකාමය නොවන ගෙඩි (Uterine Fibroids)
7 දරුවන්ගේ මුත‍්‍රා මාර්ගයේ ඇතිවන විෂ බිජ තත්වයන් ( දෙමව්පියන් දැනුවත් විය යුතු දේ)
8 දියවැඩියාව නිසා වකුගඩු වලට වන හානිය (Diabetic nephropathy)
9 නොදැනීම මුත‍්‍රා පිටවීම (Urinary incontinence)
10 පහළ මුත‍්‍රා මාර්ගය අවහිරවීම (මුත‍්‍රා අඩස්සිය)
11 පිරිමි ලිගුවේ පෙරසම හා ආශ‍්‍රිතව ඇතිවන ව්‍යාකූලතා
12 පුරස්ථ ග‍්‍රන්ථිය ආශ‍්‍රීතව ඇතිවිය හැකි ප‍්‍රදාහයන් (Prostatitis)
13 පුරස්ථ ග‍්‍රන්ථිය විශාල වීම (Prostate Enlargement or prostatomegaly)
14 මුත‍්‍රා මාර්ගයේ ඇතිවන විෂබීජ (Urinary tract infection)
15 මුත‍්‍රාවල ගල් ඇතිවීම (Urinary tract stones)
16 මුත‍්‍රාවල පැහැය ගැන දැනගත යුතු දේ
17 මුත‍්‍රාශයේ වූ ගලක් ශල්‍යකර්මයකින් ඉවත් කිරීම (Bladder Stone-Surgery)
18 යෝනි මාර්ගයෙන් පිටවන ස‍්‍රාවයන්
19 යෝනි මාර්ගයෙන් රුධිර වහනය
20 වකුගඩු නරක් වීම (Renal Failure)
21 වකුගඩු වල ඇතිවන පිළිකා
22 වාසෙක්ටමි සැත්කම (Vasectomy)
23 වෘෂණ කෝෂවල ඇතිවන වතුර පිරුණු ගෙඩි (Hydrocele)
24 වෘෂණයේ ඇතිවූ පිලිකාවක් නිසා වෘෂණය ඉවත් කිරීම
25 ශරීරයේ ඇතිවන පිලිකා (Cancer)

ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු