ලක්‍ෂණය අනුව රෝගය

1 දත් ගැලවීම
2 දත් දිරායාම
3 දත් මුල් දියවීම
4 දරුවන්ගෙ අතේ කකුලේ කටේ එකවර ඇතිවන බිබිලි (Hand Foot Mouth Disease)
5 දරුවන්ගේ ඇතිවන හර්නියා තත්වයන්
6 දරුවන්ගේ මුත‍්‍රා මාර්ගයේ ඇතිවන විෂ බිජ තත්වයන් ( දෙමව්පියන් දැනුවත් විය යුතු දේ)
7 දැනීම් නැතිව යාම හා හිරිවැටීම් (Numbnes and tingling sensation)
8 දියවැඩියාව (Diabetes)
9 දියවැඩියාව නිසා කකුල් වල තුවාල ඇතිවීම වැලක්වීම
10 දියවැඩියාව නිසා වකුගඩු වලට වන හානිය (Diabetic nephropathy)
11 දියවැඩියාව නිසා සිදුවන ස්නායු හානි (Diabetic neuropathy)
12 දිවෙහි ඇති වූ පිලිකා තත්වයක් ශල්‍යකර්මයකින් ඉවත් කිරීම
13 දිවෙහි ඇතිවන දැවිල්ල (Glossitis)
14 දීර්ඝ කාලීනව සිදුවන භාහුවල ඉදිමීම (Lymphoedema)
15 දුම් බොන තරුණයන්ට ඇතිවිය හැකි ඇගිලි කුණූ වීමේ තත්වය (Buerger's Disease)

ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු