අක්මාව පිත්තාශය අග්න්‍යාශය

ලඟදීම ලිපි බලාපොරොත්තු වන්න.

ඔබ ලෙඩරෝග පිළිබඳ දැනුවත්ද?

එන්න, දැනුම මැනල බලමු සියලුම ගැටළු