අපට තියෙන ලෙඩරෝග

අනෙකුත් රෝග

හදිසි අනතුරු හා ප්‍රථමාධාර

පිස්සුබලු රෝගය (Rabies)

සරපයෙකු දෂ්ටකල විට

හදිස්සියේ ඇතිවන පපුවේ කැක්කුමකදී දිය යුතු ප‍්‍රථමාධාර (හෘදය හා සම්භන්ධව) (Heart attack)

අනෙකුත් ප්‍රථමාධාර