අපට තියෙන ලෙඩරෝග

අනෙකුත් රෝග

හදිසි අනතුරු හා ප්‍රථමාධාර

හිසට සිදුවන තුවාල (Head Injury)

හදිස්සියේ ඇතිවන පපුවේ කැක්කුමකදී දිය යුතු ප‍්‍රථමාධාර (හෘදය හා සම්භන්ධව) (Heart attack)

අනෙකුත් ප්‍රථමාධාර
If not a member, please Register

අනුග්‍රාහක දායකත්වය